Siste Nytt

Høringsvar til ny hundelov er sendt inn til Landbruks- og matdepartementet

Høringssvar fra Norsk Siberian Husky Klubb  

-Endringer i lov om hundehold – Hundeloven

21.11.2021

Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) er enig med Norsk Kennel Klub i at raseforbudet bør oppheves. I stedet for forbud mot spesifikke hunderaser, mener vi det ikke bør tillates hunder som brukes til uegnete formål. Det bør være forbud mot en type trening som trener hunder til å være agressive. Det finnes ny og oppdatert kunnskap som viser at en hunderase i seg selv ikke er årsaken til uønskede hendelser knyttet opp mot hund.

NSHK mener også at hundeeier skal ha rett til å kreve innhenting av sakkyndig vurdering før en hund kan kreves avlivet, og at den hundesakkyndiges vurdering SKAL tillegges vekt ved politiets avgjørelse. 

Alle hunder må dessuten sikres lik rett til sakkyndig vurdering, uavhengig av hundeholders økonomi, og kostnadene til slik vurdering bør dekkes av det offentlige for hundeholdere som har inntekt under 2,5G. 

Det bør også gis adgang til å be om ny hundesakkyndig vurdering ved eventuell prøving av avlivningsvedtaket i Domstolen.

En sak består alltid av to sider, og et partsutsagn som beskriver et hendelsesforløp vil alltid være subjektivt. Et vitne står ofte et stykke unna hendelsen og har derfor ikke mulighet til å se alle detaljer. Kriteriene departementet foreslår, nemlig at den sakkyndige vurderingen skal baseres på objektivt konstaterbare faktorer som for eksempel beskriver hendelsesforløpet, vitneutsagn og medisinskfaglig vurdering av skaden innhentet av lege, vil ikke si noe om de bakenforliggende årsakene til at en hund angriper. En vil på et slikt kriteriegrunnlag derfor ikke kunne si noe om gjentagelsesfaren. Hundens mentale styrker og svakheter avdekkes ikke av de ovenfornevnte kriteriene. 

Vi mener derfor at en mentaltest, utført av kvalifiserte folk med hundefaglig kompetanse, er det beste og viktigste redskapet til å vurdere hundens mentale styrke og svakhet. En mentaltest kan i svært stor grad avdekke bakgrunnen til hvorfor en hund går til angrep. 

Vi er enige med departementet i at en sakkyndig vurdering gjort av veterinær kan avdekke hvorvidt hundens adferd skyldes hundens fysiske helse, og vi mener derfor at en slik vurdering også kan være viktig. NSHK støtter bruk av autorisert veterinær som sakkyndig hvis det er mistanke om at hundens fysiske helse var årsak til uønskede hendelser. 

Når det gjelder avlivningssaker mener vi likevel at mentaltester er det beste redskapet for å vurdere hunden og for blant annet å kunne si noe om gjentagelsesfaren. 

Det er viktig at myndighetspersonene som skal fatte vedtak om avlivning, eller ikke avlivning, lytter til de sakkyndige som har testet hunden.

 

For styret i Norsk Siberian Husky Klubb

Sigmund Alhaug, leder

Geir Rønning, nestleder

Gro Britt Skarseth, sekretær

e-post NSHK: post@siberian-husky.net

Gå tilbake

best replica watches