Siste Nytt

NSHK tilbyr lån til NKK

Ekstraordinært styremøte i Norsk Siberian Husky Klubb

Tid: Onsdag 6. mai 2020 kl. 18.00 – 18.30

Sted: Møtet ble avholdt online via «Teams»

Tilstede: Sigmund Alhaug (leder), Terje Frode Bakke, Marianne Flensborg, Kari Eldby, Nina Finstad, Line Løw, Cecilie Isaksen, Veronika Olijnyk, Stine Oppegaard (referent)

SAK: KORONAKRISEN – LÅN TIL NORSK KENNEL KLUB

Bakgrunn
Norsk Kennel Klub sendte den 24. april 2020 ut en henvendelse til alle klubber, forbund og regioner der de anmodet om hjelp i form av lån for å sikre likviditeten til NKK til normal drift kan gjenopptas.

NKKs formål er hundevelferd, raseavl og aktiviteter for hundeeiere, og ikke økonomisk overskudd. Dette gjør at NKK ikke får ta del i krisepakkene for små og mellomstore bedrifter, som statlig garanti på banklån og kontantstrømstilskuddet, ei heller banklån.

NKK trenger hjelp av sine eiere i form av lån på kr 10 millioner for å sikre likviditeten frem til normal drift kan gjenopptas. Forslag til lånekontrakt lå vedlagt henvendelsen og anga en effektiv rente på 1,5% p.a. med 5 års nedbetalingstid, hvor første år er avdragsfritt.

Styrets anledning til å treffe beslutninger om å gi NKK lån
Klubber og forbund, samt regioner, i NKK er selvstendige juridiske enheter og treffer derfor selvstendige beslutninger. Årsmøtet er klubbens/forbundets/regionens høyeste myndighet. Det er på årsmøtet styret blir valgt og gitt tillit til å styre klubben/forbundet/regionen mellom årsmøtene.

Styret skal påse at klubbens/forbundets/regionens formål blir ivaretatt. På generelt grunnlag gjelder derfor at styret, i kraft av sin myndighet, fatter de avgjørelser som anses nødvendig i alle saker. Det forventes at beslutningene er basert på en forsvarlig saksbehandling og en saklig vurdering av hva som tjener klubben/ forbundet/ regionens interesse og formål.

Beslutningen om eventuelt å gi NKK et lån skal da være fattet ut fra en saklig vurdering av hva som tjener klubben/forbundet/regionens interesse og formål. Det er styret som selvstendig må ta denne beslutningen.

Konsekvenser for NSHKs medlemmer dersom NKK går konkurs
Styret har som utgangspunkt at en konkurs av NKK må unngås, da en konkurs bl.a. vil få følgende konsekvenser for NSHKs medlemmer:

- NKK vil ikke lenger vil være medlem av FCI
- Valpekull vil ikke vil bli stambokført og anerkjent internasjonalt
- Ingen utstillings- eller prøveresultater som vil være anerkjent av FCI eller andre kennelklubber som er medlemmer i FCI
- NKKs medlemmer vil ikke kunne delta på utstillinger eller prøver i utlandet
- NKKs stambokregister, helsedata mv. samlet gjennom over 120 år kan gå tapt

NSHK har god økonomi og solid likviditet og vil kunne bidra med lån dersom vi får tilfredsstillende informasjon fra NKK om at driften vil være forsvarlig og bærekraftig over tid. Styret i NSHK anser at risikoen ved å gi NKK et lån vil være liten forutsatt at NKK mottar totalt lån i den størrelsesorden som er angitt å være nødvendig som «redningspakke» (totalt ca. 10 millioner). Risikoen anses som akseptabel tatt NSHKs likviditet i betraktning og at lånet har en effektiv rente som p.t. er høyere enn det som oppnås ved å ha pengene stående på konto i bank.

Vedtak
Et samlet styre ønsker å tilby et lån til NKK.

Flertall ved Sigmund Alhaug, Terje Frode Bakke, Marianne Flensborg, Nina Finstad, Line M. Løw, Veronika Olijnyk og Stine Oppegaard stemmer for å tilby lån på nkr 250.000 under følgende forutsetninger:

- Lånet fra NSHK betales ikke ut før NKK kan dokumentere at NKK har mottatt positivt tilsagn om midler fra øvrige sponsorer og långivere i en størrelsesorden som sikrer driften, anslått av NKK til totalt 10 millioner.
- Dersom NKK tas under konkursbehandling kan NSHK si opp denne avtale med umiddelbar virkning og kreve hele eller deler av lånet tilbakebetalt.

Mindretall ved Cecilie Isaksen stemmer for lån på kr 150.000 mens Kari Eldby stemmer imot lån på kr 250.000.

Referent: Stine Oppegaard//06.05.2020

Gå tilbake

best replica watches