Lover

Hundeloven
Lov om dyrevelferd
Mattilsynets forskrifter og særlige tilltak (skriv evt. inn «hund» i deres søkefelt oppe til høyre)
Mattilsynets retningslinjer for hold av hund utendørs 
NHFs retningslinjer for hold av trekkhunder utendørs
Etiske grunnregler for avl og oppdrett og hold av hund fra NKK
NSHKs avlsretningslinjer
NKKs lover
Tilsynsveileder hund, publisert høsten 2014

Felles for forbund og klubber med raseansvar, med og uten avdelinger (heretter kalt raseklubb), samt geografisk lokaliserte hundeklubber (heretter kalt lokale hundeklubb).

LOVER FOR NORSK SIBERIAN HUSKY KLUBB stiftet 1972
Vedtatt av Ekstraordinær Generalforsamling den 7. oktober 2012
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 16. februar 2015

Endring av styrets sammensetning og §2-6 vedtatt på Generalforsamling 24. mai 2015
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubs hovedstyre den 7. september 2016

Kap 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkemåte
Klubbens navn er Norsk Siberian Husky Klubb og forkortes til NSHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen siberian husky.

Klubben har verneting i Oslo.

§1-2 Formål
Norsk Siberian Husky Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av siberian husky. NSHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder bruksområde, rasestandard og rasens sunnhet. NSHK ønsker å fremme interessen for registrerte siberian huskyer som trekkhund, og bidra til at rasens trekkhundegenskaper og gemytt ivaretas og forbedres ved avl, import, trekkhundprøver, hundekjørerkonkurranser og utstillingsvirksomhet.

§1-3 Definisjoner 
Klubbens organer:
• Årsmøte 
• Ekstraordinært årsmøte
• Styret
• Valgkomité
• Avdelinger

Kap 2 Medlemskap og krav til dette
§2-1 Medlemskap 

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.
 
§2-2 Medlemskontingent 
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelsen som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte. Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte NSHKs og NKKs virksomhet samt å følge NSHKs og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av NKK eller NSHK hva gjelder klubbinternt regelverk.

2-4 Opphør av medlemskap 
Medlemskap i klubben opphører ved: 
• Utmeldelse 
• Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
• Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
• Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

§2-6 Medlemskap og valgbarhet til styreverv
For å ha gyldig stemmerett på årsmøtet, kreves medlemskap eldre enn tre (3) måneder samme år.
For å være valgbar til styreverv, kreves gyldig medlemskap eldre enn tre (3) måneder samme år.

Kap 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 15. juni.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever 3/4 flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett. For å ha stemmerett på årsmøtet kreves medlemskap eldre enn tre (3) måneder samme år. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Medlemmer har mulighet til å la seg representere i årsmøtet ved fullmakt. Maksimalt antall fullmakter pr fremmøtt medlem er 2 fullmakter pr medlem.

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmene direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:
• Dagsorden
• Årsberetning
• Regnskap med revisors beretning
• Budsjett for neste år
• Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato
• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, 2 referenter, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet

c) Behandle årsberetninger

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning

e) Godkjenne budsjett for neste år

f)  Opprettelse og nedleggelse av avdelinger

g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt

h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

i) Velge:
• Leder for 2 år
• Nestleder for 2 år
• Kasserer for 2 år
• Sekretær for 2 år
• Administrasjon/media for 2 år
• 4 styremedlemmer for 2 år
Disse 4 styremedlemmene er komitélederne av Arrangementskomiteen, Sportskomiteen, Redaksjonskomiteen og Avls-, Bruks-, og Utstillingskomiteen (ABU-komiteen).

• Komitémedlemmer blir valgt for 2 år
Komitémedlemmer av de nevnte komiteer fungerer som varamedlemmer i styret når komitéleder ikke kan møte.
Antall komitémedlemmer fastsettes til:
Arrangementskomiteen inntil 6 medlemmer
Sportskomiteen inntil 6 medlemmer
Redaksjonkomiteen inntil 6 medlemmer
ABU-komiteen inntil 7medlemmer

• Revisor med vararevisor for 2 år

• Valgkomité med leder og øvrige 2 medlemmer for 1 år, samt 1 vararepresentant for 1 år

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøte, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt det passer.

Kap. 4 Styret m.v.
§4-1 Styret 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er å:
• lede klubben mellom årsmøtene
• avholde årsmøte
• drive klubben i samsvar med klubbens formål
• gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
• oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og redaktør
• søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK -regionen
• oppnevne representant til NKK-regionen

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomité

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolkning av lovene
NKKs Lovkomité kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt, tilfaller midlene NKK.

Tillegg:
Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap.