Ny taushetserklæring for tillitsvalgte i NSHK

Styret har i styremøte 4. mars 2024 vedtatt følgende:

Som tillitsvalgt i Norsk Siberian Husky Klubb får man tilgang til mye og til dels sensitiv informasjon. Det er viktig at våre tillitsvalgte har en bevisst holdning til hvordan vi håndterer slik informasjon. Det er derfor utarbeidet en taushetserklæring som alle tillitsvalgte i NSHK må signere for å kunne være i sine verv. 
Når styret konstituerer seg etter årsmøtet, er det leders ansvar at taushetserklæringen forelegges nye styremedlemmer for underskrift. Komitélederne i de ulike komiteene har ansvar for at deres komitémedlemmer blir forelagt taushetserklæringen før de skal delta i møter og annet arbeid for klubben.
Signerte taushetserklæringer sendes sekretær og oppbevares i egen mappe i klubbens e-post.


Taushetserklæringen ligger under fanen “Styret informerer” her på hjemmesiden. Den finnes også her.

Dette vil tre i kraft fra etter årsmøtet 29. mai 2024.

For styret i NSHK

Gro Britt Skarseth, sekretær