DNA-gruppens anbefaling til Styret i NSHK

Gruppen som har sett på spørsmålet om DNA-testing for eventuelt å kunne bekrefte raserenhet har bestått av Sigmund Alhaug, leder, Line Løw, Anita Engebakken-Fjell, Tone Beate Hansen, og Marcus Smestad.

Det er viktig å slå fast at en eventuell framtidig DNA-testing ikke skal ha tilbakevirkende
kraft. Ingen registrerte Siberian Huskyer skal avregistreres.

I DNA-gruppen er det fortsatt tvil om EMBARK-testen kan brukes til dette formålet. (å påvise raserenhet, red. anm.) Enkelte medlemmer av gruppen er skeptiske til det faktum at det ikke foreligger publisering av innholdet i referansepanelet som blir brukt som sammenligningsgrunnlag. Det er ikke publisert artikler basert på dette i fagfellevurderte tidsskrifter, og det synes heller ikke å være validert på andre måter i tilfredsstillende grad. Gruppen har ikke fått informasjon om validitet og reliabilitet eller konfidensintervall. Dette er grunnleggende informasjon for å vurdere hvorvidt testen har tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag for å kunne brukes som en test i denne sammenheng.

Samtidig er flere medlemmer av DNA-gruppen enige i at EMBARK sin test er den beste DNA-testen man har på markedet i dag når det gjelder slik testing. Rådataene er veldig rike og kan brukes til flere analyser og forskning, og det gjøres i flere prosjekter i dag.

Det er usikkerhet om DNA-testing er rette veien å gå på nåværende tidspunkt, når man vet så lite om selve sammenligningsgrunnlaget for testen.

Gruppen har vært i kontakt med eksterne forskere og fagfolk, både innen genetikk og avl på hund, og på andre dyreslag. Det er i andre fagmiljø en gjengs oppfatning (basert på vitenskapelig grunnlag) at DNA-test for å bekrefte renrasethet ikke er sikkert nok, og det benyttes heller ikke i avl på hesteraser f.eks. Her benyttes DNA-test av foreldre.

På bakgrunn av det arbeidet gruppen har gjort, med mange gode argumenter for og imot testing, har DNA-gruppen kommet fram til følgende anbefaling til styret i NSHK:

1) Å teste EMBARK sin DNA-test med en blindtest

Dersom det er mulig så anbefaler DNA-gruppen styret i NSHK å gjennomføre en blindtest med flere hunder. NSHK betaler for DNA-tester fra EMBARK og testtaking
hos veterinær. Disse hundene skal gis navn ved prøvetaking som ikke identifiserer rase eller klubbtilhørighet og skal være fullstendig anonymiserte når de sendes inn til EMBARK. Resultatene skal være konfidensielle.

Utvalget bør bestå av:
a) hunder som forventes å komme tilbake som 100% Siberian Husky (eventuelt testet tidligere med dette resultatet)
b) hunder man vil forvente at kommer tilbake med %-vis innslag av Alaska Husky
c) hunder man ikke har noen forventning om
d) Alaska Huskyer fra langdistanselinjer
e) Alaska Huskyer/Hounds fra sprintlinjer
f) Grønlandshunder
g) Øst-Sibirsk Laika

Basert på resultatet av denne blindtesten vil DNA-gruppen komme med videre anbefalinger.

2) Avkomstesting med DNA-testing av foreldre og valper ved registrering.

Siden det er kommet fram mistanke om juks i nær fortid anbefaler DNA-gruppen at styret i NSHK eventuelt heller vurderer å innføre foreldre/avkom-testing i en periode. Dette må avklares med NKK, og kostnader ved testing må undersøkes med NMBU.

NB Utvidet påmeldingsfrist til årsmøtet

NB! Utvidet påmeldingsfrist til årsmøtet.
Ettersom enkelte medlemmer har vært for sent ute med å melde seg på årsmøtet, og har spurt styret om å få sende påmelding etter fristen, har styret i kveld vedtatt å åpne opp for påmelding fra nå og frem til midnatt i dag, mandag 22.mai.
Dette blir ABSOLUTT SISTE FRIST.
En må benytte lenken for påmelding som en finner i innkallingen til årsmøtet.
Hilsen Styret

Minner om webinaret tirsdag 23. mai om hundens anatomi

Styret vil gjerne minne om webinarserien for våre medlemmer.
Neste webinar er tirsdag 23. mai kl 19.00 med Line Østerhagen. Temaet er hundens anatomi.
Link til påmelding finner dere her

For dere som ikke har mulighet til å se webinaret akkurat på tirsdag, vil det bli opptak som ligger ute i 14 dager etterpå. En må ha meldt seg på for å få link til opptaket.

Line Østerhagen brenner for dyrenes ve og vel! Hun har 20 års klinisk erfaring og 12 års utdanning innen fysikalsk behandling, terapi og medisin på hest, hund og mennesker. Hun er faglig ansvarlig for alle kurs og studier på Nordisk Heste- og Hundeterapiskole (www.nht.no).
Dette foredraget gir en god innføring i hundens anatomi.

Mer informasjon om alle webinarene i serien finner dere her

Melding fra ABU-komiteen angående Spesialutstillingen

Vi har fått ordnet en løsning for alle de fine påmeldte hundene til rasespesialen vår, og i dag skal det ha kommet nummerlapper til alle som hadde meldt seg på før vi stoppet påmeldingene.

Vi har måttet finne en ny dommer til valpene. Denne vil bli annonsert etterhvert, så vi håper alle vil ta godt imot den nye dommeren i utstillingsringen! 
Resten av hundene vil, som planlagt, bli dømt av Gunilla Sandberg. 

Vi har fått noen henvendelser fra de som dessverre ikke fikk meldt på i denne omgang, og vi beklager igjen at det ble slik. Det er veldig kjedelig at ikke alle som ønsker det får blitt med. Vi håper at dere vil melde på til neste år igjen i stedet! 

Vil også minne om at det blir mye sosialt i løpet av helgen. Vi har jo en presentasjon fra Finnmarksløpet pluss litt informasjon fra DNA-gruppa på søndagen. Så om dere ikke har fått meldt på hunder, er dere jo hjertelig velkomne til å bli med på det andre som skjer. 

Minner også om påmeldingen til fellesmiddagen på lørdagen!
Fristen er 15.mai, og det koster 250kr pr person for grillmat. Påmelding sendes til info@fryaleir.no 

Håper vi ser mange av dere på Frya i løpet av helgen! 

Hilsen ABU-komiteen

Styret informerer: Uttalelse fra Nordisk Kennel Union og Svenska Kennelklubben angående DNA-testing for eventuelt å kunne påvise raserenhet:

Styret i NSHK mottok fredag 5. mai en e-post fra NKK, hvor de oppdaterte oss på hva DNA-gruppen i Nordisk Kennel Union (NKU) og Svenska Kennelklubbens (SKKs) avlskomité har kommet frem til angående DNA-testing for eventuelt å kunne påvise raserenhet. Vi gjengir uttalelsene her:

DNA-gruppen i Nordisk Kennel Union (NKU) har kommet med følgende uttalelse:

“Molecular genetic analyses of breed ancestry can be of scientific value to study the genetic makeup of a breed and the relationship between breeds. However, the tests currently offered cannot be applied to determine with certainty whether a dog meets the FCI’s requirement of three generations of the same breed and should not be used as basis for definition of a breed. Breed affiliation is traditionally based on phenotype and should not be equated with the individuals in the pedigree not showing any traces of any other breed based on DNA analyses. Recently created breeds, breeds with an open studbook or breeds where crosses have been made in the recent past can be expected to exhibit genetic variation from more than one breed. Moreover, NKU/VK would like to emphasize that breeding of pedigree dogs is facing challenges related to closed stud books and low genetic variation. This should be taken into account when applying new molecular genetic tools. In the case of suspected fraud, it is advised to use parentage testing to verify parentage, rather than applying tests for breed ancestry.”

Oversettelse av NKUs uttalelse:
Molekylærgenetiske analyser av rasetilhørighet kan være av vitenskapelig verdi for å studere den genetiske sammensetningen til en rase og forholdet mellom raser. Testene som pr i dag tilbys kan imidlertid ikke brukes for å fastslå med sikkerhet om en hund oppfyller FCIs krav om tre generasjoner av samme rase og bør ikke brukes som grunnlag for definisjon av en rase. Rasetilhørighet er tradisjonelt basert på fenotype og skal ikke sidestilles med at individene i stamtavlen ikke viser spor etter noen annen rase basert på DNA-analyser. Nyskapte raser, raser med åpen stambok eller raser hvor det er gjort krysninger i den senere tid kan forventes å vise genetisk variasjon fra mer enn én rase. Videre vil NKU/VK understreke at avl av rasehunder står overfor utfordringer knyttet til lukkede stambøker og lav genetisk variasjon. Dette bør tas i betraktning ved bruk av nye molekylærgenetiske verktøy. Ved mistanke om juks, anbefales det å bruke foreldre/avkomtesting for å bekrefte opphav, i stedet for å bruke tester for å fastslå raserenhet.

SKKs avlskomitè har også diskutert saken, og de har kommet frem til dette:

SKK/AK konstaterar, baserat på dialog med Embark, att de genetiska analyser av rastillhörighet som idag erbjuds inte kan tillämpas för att säkert avgöra om en hund kan anses uppfylla FCIs krav på tre generationer av samma ras. SKK/AK poängterade också att definitionen av en ras inte bör jämställas med att individerna i stamboken vid molekylärgenetiska analyser inte visar spår av någon annan ras. Nyligen skapade raser, raser med öppen stambok eller där inkorsningar har gjorts i närtid kommer av naturliga skäl att uppvisa genetisk variation från mer än en ras. Kommittén konstaterade vidare att rashundsaveln står inför utmaningar relaterade till stängda stamböcker och låg genetisk variation, vilket bör beaktas vid tillämpningen av nya molekylärgenetiska verktyg..” (for the entire statement see SKK/AK protocol 1-2023).

I vinter fikk vi oversendt fra NKK uttalelsen fra General Committee i Federation Cynologique Internationale (FCI) angående hvordan de stiller seg til DNA-testing for eventuelt å kunne påvise raserenhet. (Også tidligere postet på denne siden) Uttalelsen fra FCI lød som følger:

_”Different laboratories specialized in genetics, worldwide, stated that various DNA genetic studies, carried out on different breeds in order to show that the dogs were purebred, are useless.  Indeed, between 70 and 80% of the breeds have been having a similar genetic make-up since their creation and an approximate 15-20% keep a direct genetic link with their own breed.  It can therefore be concluded that the various studies on commercial DNA testing do not help in confirming that dogs are purebred and under no circumstances are able to identify the genes of immediate ancestors, as you can find the genes of the breeds that were used for their creation__.”

Oversettelse FCIs uttalelse:
«Forskjellige internasjonale laboratorier som er spesialisert i genetikk har konstatert at ulike DNA-genetiske studier, utførte på forskjellige raser med tanke på å vise at hundene var raserene, er ubrukelige. Mellom 70-80% av rasene har hatt en lignende genetisk sammensetning siden rasenes dannelse, og ca 15-20% har en direkte genetisk lenke med egen rase. Det kan derfor konkluderes med at ulike studier på kommersiell DNA-testing ikke hjelper til med å fastslå om hunder er raserene, og at det ikke under noen omstendigheter er mulig å identifisere genene fra nærmeste opphav, da man kan finne gener fra raser som har vært brukt i dannelsen av rasene». 

For styret i NSHK
Gro Britt Skarseth, sekretær

Viktig melding angående spesialutstillingen

Det har strømmet på med påmedinger til spesialutstillingen i år, og det er utrolig hyggelig!

Luksusproblemet nå er at det har kommet inn mer enn 110 påmeldinger, og dommeren kan egentlig bare dømme 80 hunder! Det har vært helt umulig å få fatt i en ekstra dommer på så kort tid (det jobbes fortsatt med den saken), så NSHK ser seg nødt til å stenge påmeldingen til utstillingen.

Da det ikke er mulig å fysisk stenge påmeldingssystemet hos NKK før fristen går ut, vil eventuelle påmeldte etter at denne meldingen nå går ut få pengene returnert.

Spørsmål kan rettes til ABU-komiteen ved Lena Sparbo Vanvik eller Birgit Alhaug.

Bilde for oppmerksomhet.
Foto: GBSkarseth

Norsk Siberian Husky Klubb inviterer til webinarserie for våre medlemmer!

Som et tilbud til alle medlemmer av Norsk Siberian Husky Klubb inviterer vi til vår aller første webinarserie. Vårt mål er at webinarene skal være lærerike uavhengig av om du har hatt Siberian Husky i 50 år, eller om skal få deg din første neste uke. Vårt mål er at webinarene skal være nyttige uavhengig av om du har en flokk på 30, eller om du har 1. Styret tar gjerne imot innspill til tema og foredragsholdere.

Vår og sommer 2023:
Torsdag 4 mai kl 19:00: Geir Wiik – poter og poteskader, forebygging (OBS – allerede neste torsdag)
Tirsdag 23 mai kl 19:00 Line Østerhagen – Hundens anatomi
Tirsdag 6 juni kl 19:00 Charlotte Netteberg – Massasje på hund
Onsdag 21 juni kl 19:00 Nicolina Green – Streching for hund

Webinarene er gratis for våre medlemmer, men man må melde seg på via nettskjema for å få tilgang til lenke til webinaret.

Kan du ikke på det oppsatte tidspunktet for webinaret? Fortvil ikke – foredragsholderne gir tilgang til opptak av webinaret i 14 dager. Du må fortsatt melde deg på via nettskjemaet.

Mer om webinarene, påmeldingslenke samt informasjon om foredragsholderne finner du her